072-5711444

Advocatenkantoor

Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
het kantoor: Engels advocatenkantoor. De rechtsvorm van het kantoor is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, naar Nederlands recht opgericht. Onder de naam Engels advocatenkantoor wordt de advocatuur uitgeoefend, in de ruimste zin des woords, door de aldaar werkzame advocaten;
de advocaat: de bij Engels advocatenkantoor werkzame advocaat;
de cliënt: de opdrachtgever van de advocaat tot het verrichten van diensten van juridische aard aan het kantoor Engels advocatenkantoor evenals de aldaar werkzame personen.

2. Overeenkomst van opdracht

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en/of dienstverlening, ongeacht of deze zijn uitgevoerd in de hoedanigheid van advocaat. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door één der bij Engels advocatenkantoor werkzame advocaten, met uitsluiting van de werking van de artikelen 6:6 lid 2, 7:404 en 7:407 lid 2 en 7:409 B.W. Dit geldt tevens wanneer de opdrachtgever de opdracht uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon. De eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zullen niet van toepassing zijn.

3.1 Declaratie

Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium ad € 190,– per uur, vermeerderd met 5% kantoorkosten en vermeerderd met 21% BTW verschuldigd, eventueel vermeerderd met andere kosten zoals leges, griffierechten, deurwaarderskosten, verschotten, vertalingskosten en reiskosten. Bij het gehanteerde uurtarief wordt rekening gehouden met de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert. Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in beginsel maandelijks in rekening gebracht. Bij de declaraties zal een specificatie worden gevoegd.

3.2 Voorschotdeclaratie

Het kantoor is te allen tijde gerechtigd om een voorschot te verlangen, dat met de einddeclaratie zal worden verrekend, alvorens de werkzaamheden te beginnen of voort te zetten. De werkzaamheden en overige kosten zullen periodiek, verschotten zullen direct althans zo snel mogelijk na het ontstaan van de kosten aan de cliënt in rekening worden gebracht, met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de declaratiedatum.
In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtsbijstand geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen, zoals de eigen bijdrage, griffierecht, leges, verschotten en deurwaarderskosten.

4.1 Van overheidswege gefinancierde rechtsbijstand

In geval van definitieve gefinancierde rechtsbijstand is men niet het honorarium verschuldigd, maar dient een door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage te worden betaald. Ook in het geval van gefinancierde rechtsbijstand dient de cliënt kosten te betalen zoals leges, griffierechten en vertaalkosten. Voor het overige worden kosten in rekening gebracht zoals beschreven in artikel 3.1 en 3.2. Voor nadere informatie kan men de website van de Raad voor Rechtsbijstand bezien (www.rvr.org). Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand kan men van de actuele hoogte van de eigen bijdrage kennis nemen. Indien men in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, kan men in sommige gevallen aanspraak maken op bijzondere bijstand. In dat geval worden door de afdeling Sociale Zaken van de gemeente waar men woonachtig is, aan de cliënt de kosten vergoed van de eigen bijdrage en griffierecht. Indien men meent daarvoor in aanmerking te komen, dan dient men daartoe tijdig een aanvraag voor vergoeding in te dienen.

4.2 Peiljaar en peiljaarverlegging

De door de cliënt aan de advocaat te betalen eigen bijdrage wordt gebaseerd op het peiljaar (2 jaar geleden). Indien de cliënt meent dat het gunstiger zou zijn, indien een ander peiljaar wordt gehanteerd (1 jaar geleden, of huidig jaar), dan kan de cliënt zelf een verzoek indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand tot peiljaarverlegging. Voor nadere informatie en het tijdig (binnen 6 weken na de datum van de beslissing) door de cliënt in te dienen formulier bezoekt men de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org). Datzelfde geldt voor de indiening van een eventueel bezwaarschrift tegen een beslissing (binnen 6 weken), en een eventueel beroep op de hardheidsclausule.

4.3 Resultaatsbeoordeling

In vrijwel alle gevallen wordt aan het einde van de zaak door de Raad voor Rechtsbijstand beoordeeld of de cliënt op grond van het financiële resultaat alsnog in staat is zelf de kosten van de advocaat te betalen. In dat geval kan de in een zaak verstrekte toevoeging met terugwerkende kracht worden ingetrokken door de Raad voor Rechtsbijstand. Aan de cliënt wordt in voorkomend geval met terugwerkende kracht het honorarium gedeclareerd conform het in artikel 3.1 bepaalde omtrent het in rekening brengen van het honorarium en eventuele verdere kosten. Een eventueel alsdan reeds in rekening gebrachte eigen bijdrage zal dan in mindering worden gebracht op de kosten.

5.1 Betalingscondities

Betaling van de declaraties van de advocaat dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Alleen betaling door overboeking op een ten name van het kantoor gestelde bankrekening, dan wel een kas- c.q. pinbetaling ten kantore van de advocaat leidt tot kwijting van de cliënt, tenzij anders overeengekomen.

5.2 Aanmaning

Bij overschrijding van deze betalingstermijn van 14 dagen, zal aan de cliënt een aanmaning worden gezonden. In die aanmaning zal worden vermeld:

  • dat er binnen 14 dagen alsnog zal dienen te worden betaald;
  • dat er bij betaling binnen die termijn geen incassokosten verschuldigd zijn;
  • dat de cliënt, als er niet alsnog betaald wordt binnen die nadere termijn van 14 dagen, er wèl incassokosten verschuldigd zijn.

5.3 Incassokosten

De hoogte van de incassokosten bedragen op grond van de Wet normering Buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit:

Factuurbedrag (zonder rente) Maximale incassokosten (in percentages)
Over de eerste € 2.500,– 15% (minimaal € 40,–)
Over de volgende € 2.500,– 10%
Over de volgende € 5.000,– 05%
enzovoorts

Over deze incassokosten is men BTW verschuldigd van 21%, aangezien het kantoor BTW-plichtig is.

5.4 Wettelijke rente

Voorts is de cliënt bij niet-tijdige betaling van rechtswege in verzuim en is door de cliënt wettelijke rente verschuldigd ex artikel 6:119 B.W., of, bij een handelsovereenkomst, ex artikel 6:119a B.W. Het kantoor is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, totdat alle aan de cliënt verzonden declaraties zijn voldaan. In het geval de aan de cliënt opgelegde eigen bijdrage niet wordt voldaan, is de advocaat bevoegd daarvan melding te doen aan de Raad voor Rechtsbijstand en de toevoeging in te laten trekken. De Raad voor Rechtsbijstand zal zich voor de kosten vervolgens verhalen op de cliënt. Eventuele hieruit voortvloeiende schade is voor eigen rekening en risico van de cliënt. Indien het kantoor invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de daarmee gemoeid zijnde kosten ten laste van de cliënt.

6. Verrekening

Het kantoor is, in het geval de cliënt daarmee instemt, bevoegd tot verrekening van declaraties met geïncasseerde (derden-)gelden die aan de cliënt toekomen. Zulks wordt in voorkomend geval schriftelijk bevestigd.

7.1 Beroepsaansprakelijkheid

Het kantoor heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij HDI-Gerling, welke voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. Iedere aansprakelijkheid van de advocaat althans van het kantoor is beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico zoals vermeld in de polisvoorwaarden van de desbetreffende verzekering. Op eerste verzoek ontvangt men een kopie van de polis.

7.2 Clausulering beroepsaansprakelijkheid

Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaats vindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in rekening gebrachte honorarium of de opgelegde eigen bijdrage, doch in ieder geval beperkt tot € 2.500,–.

7.3 Vervaltermijn aansprakelijkstelling

Iedere aanspraak jegens de advocaat of het kantoor vervalt door verloop van een jaar, na de dag waarop degene wiens aanspraak het betreft, bekend was of redelijkerwijs bekend diende te zijn met de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd.

7.4 Diensten derden

De advocaat is gerechtigd verleende opdrachten in voorkomende gevallen onder diens verantwoordelijkheid uit te laten voeren door derden zoals accountants, deurwaarders, koeriers en dergelijke. De kosten van deze derden komen voor rekening van de cliënt. De advocaat is bevoegd de door die derden gehanteerde aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de cliënt te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor voor eventuele tekortkomingen van die derden is uitgesloten.

7.5 Vrijwaring aansprakelijkheid derden

Bij het inschakelen van derden zal de advocaat steeds de benodigde zorgvuldigheid betrachten. De advocaat is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. De cliënt vrijwaart de advocaat tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met dan wel voortvloeien uit werkzaamheden die voor de cliënt zijn verricht.

7.6 Apparatuur en middelen

De in deze algemene voorwaarden omschreven uitsluitingen van de aansprakelijkheid strekken zich mede uit tot aansprakelijkheid in verband met het niet deugdelijk functioneren van de bij de dienstverlening gebruikte apparatuur of middelen, alsmede voor het onderschept worden van audio- en/of datatransmissies van telefoon, telefax of e-mail.

8. Informatieverstrekking door de cliënt

De cliënt is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke de advocaat naar diens oordeel behoeft voor het daadwerkelijk kunnen uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voorvloeiende schade, extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig, dan wel niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens c.q. bescheiden, zijn voor eigen rekening en risico van de cliënt. De cliënt staat garant voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de advocaat ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

9. Bewaartermijn

Het met een opdracht gevormde dossier zal door de advocaat gedurende vijf jaar na de sluiting van het dossier – al dan niet digitaal – worden gearchiveerd. De aan de advocaat ter beschikking gestelde originele bescheiden worden aan de cliënt geretourneerd nadat tot sluiting van het dossier is over gegaan. Na ommekomst van deze bewaartermijn zal het dossier zonder nadere aankondiging kunnen worden vernietigd.

10. Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen ten behoeve van de bij Engels advocatenkantoor werkzame althans aangesloten advocaten, maar ook ten behoeve van alle personen betrokken bij een opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust, inclusief (vroegere) medewerkers, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

11. Klachtbehandeling

Het kantoor beschikt over een interne klachtenprocedure, die op eerste verzoek wordt toegezonden. Deze klachtenregeling is van toepassing op de dienstverlening. Een eventuele klacht kan mondeling of schriftelijk worden ingediend bij de klachtenfunctionaris. Indien de klacht na behandeling niet is opgelost, kan deze worden voorgelegd aan de civiele rechter.

12. Vigeur Nederlands recht

Op de rechtsverhouding tussen het kantoor en de cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit deze rechtsverhouding voortvloeien zullen in eerste en enige aanleg worden beslecht door de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar.

13. Contactgegevens en overige informatie

Engels advocatenkantoor is een besloten vennootschap, opgericht naar Nederlands recht door de advocaat mr. C.P.M. Engels. Het kantoor is gevestigd aan het Stationsplein 99 – 203 te Heerhugowaard (postcode 1703WE). Het kantoor houdt zich bezig met de algemene praktijk, met de nadruk op personen- en familierecht.

Telefoon: 072 – 57 11 444
Telefax: 072 – 57 11 445
E-mailadres: info@engelsadvocatenkantoor.nl
Website: www.engelsadvocatenkantoor.nl
Postadres: Postbus 1006 te Heerhugowaard (1700 BA)
BTW: 8504.62.897
KvK: 52475506
Beroepsorganisatie: Nederlandse Orde van Advocaten
Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag
Telefoon: 070 – 335 35 35
Website: info@advocatenorde.nl
Van toepassing zijn: Verordening op de Advocatuur, Regeling op de advocatuur,
Advocatenwet (www.advocatenorde.nl)